Ulwazi Magazine

finances

store attendant smiling while she attends to a customer

Zonke izingqinamba esibhekana
nazo ziqukethe amathuba
afihlekile okuthi njengabantu
abasha, sibe yizinjini zoshintsho.

Mother teaching her daughter about savings

Cabanga ukuba nesikhali esiyimfihlo esingakusiza wonge imali, utshale imali ngobuhlakani futhi wakhe ubungani.

ULWAZI MAGAZINE ISSUE 1_v8

Esikhathini samanje, awudingi ukuthi uze uqede u-matric ukuze ufunde amakhono amasha, kahle-kahle ngokufunda ikhono nge-internet, ungazithola usukude kakhulu kunozakwenu.

50

Crypto, blockchain, trading – these terms have been making quite the buzz lately. But what’s the deal with them, and can you really make money from this digital revolution?

Concept of save money financial business investment. Hand of a man putting coins in piggy bank on wood table

As a high school learner, it’s never too early to start learning about finances. Here are some important financial lessons that will help you make smart decisions with your money.

 

Word writing text Side Hustle. Business concept for way make some extra cash that allows you flexibility to pursue Notebook marker crumpled papers forming question mark green background

There are plenty of ways that you can make some extra cash without too much effort. If you are looking to make a bit of extra money, then starting a side hustle can be incredibly rewarding.

pic

Kubalulekile ukuqonda okuhle okungenziwa wukufunda
empilweni kasomabhizinisi osafufusa. Kunezinzuzo ezimbalwa ezibalulekile zokufunda
ezingakusiza endleleni yakho eya ekubeni ngusomabhizinisi.