Ulwazi Magazine

Ukuxazulula Izinkinga Zasemphakathini Ngezohwebo


Zonke izingqinamba esibhekana nazo ziqukethe amathuba afihlekile okuthi njengabantu abasha, sibe yizinjini zoshintsho. Uma uke waba nephupho lokwenza umehluko wangempela, ngokuphendula imicabango yakho ibe yizenzo, manje yisikhathi sakho sokuqhakaza njengosomabhizinisi onenhloso. Indlela eya ekubeni ngusomabhizinisi ovelele iqala ngokubona nokuxazulula izinkinga zasemphakathini. 

Uma sihamba emigwaqeni yaselok’shini, sihlangabezana namathuba amaningi okwenza ushintsho oluhle. Kusukela kwisiminyaminya emgwaqeni kuya ekutholakaleni kwezinsizakalo ezithile, kusuka ezinkingeni zezemfundo kuya ekuhlelweni kokuqoqwa kwemfucuza – lezi zingqinamba zingasiza osomabhiznisi abasha ngamasu abo. Okwenza osomabhizinisi abaphumelele bahluke ukukwazi ukubona izinkinga kanye nokuziguqula zibe yizixazululo ezintsha.


Uqalaphi-ke? Kulula kunalokho okucabangayo. Qala ngokuqaphela izindawo okuzo, uxoxe nabangani, umndeni kanye namalungu omphakathi. Yini ekudinayo? Yiziphi izingqinamba obhekana nazo nsukuzonke? Lezi zingqinamba ezijwayelekile yizo ezingabamba isikhiye sezisombululo eziyingqayizivele. 


Cabanga ususungula i-app esiza abahlali bakwazi ukuhamba ngezithuthi zomphakathi kangcono noma inkundla exhumanisa abasizi bezifundo nabafundi abadinga usizo olwengeziwe ezifundweni zabo. Amathuba maningi futhi ahlukene kaningi njengazo izingqinamba esibhekana nazo.

Uma usuyibonile inkinga emphakathini, sekuyisikhathi sokucabanga ngezisombululo ezintsha. Hlangana nabangani, nixoxe ngezindlela ezinobuciko zokuxazulula inkinga. Khumbula, alikho isu elikhulu noma elincane kakhulu – amasu amasha asebenza kahle ezimweni ezingalindelekile. Kusukela lapho, sekumayelana nokuguqula isu lakho ngezenzo ukuze lifezeke. Yenza uhlelo – uzodinga ziphi izinsiza? Ubani ongahlanganyela naye? Uzothatha ziphi izinyathelo ukwenza isisombululo sakho sifezeke? Khumbula ukuthi ukuqala kancane kulungile; inja iyawaqeda amanzi ngolimi. 


Khumbula, akuwona wonke amasu azoba yimpumelelo zisuka nje, kanti lokho kulungile. Zonke izingqinamba zingamathuba okufunda nokucija isisombululo sakho. Kubuke njengesinye isinyathelo esiya ekutholeni isisombululo esifanele ingqinamba okubhekenwe nayo. Yamukela ukwehluleka njengethuba lokukhula nokwenza kangcono. 


Njengabantu abasha baseMlazi, sisethubeni eliyingqayizivele lokwenza ushintsho lwangempela. Asibambelele emoyeni wokusungula izinto ezintsha ukuze sixazulule izinkinga zasemphakathini. Noma ngabe ukusungula ama-app, ukwakha imikhiqizo noma ukuqala izinhlelo zomphakathi, amasu ethu angakwazi ukwenza ushintsho olungcono emiphakathini yethu.