Ulwazi Magazine

Uthingo Lwenkosazana Epletini Lakho 

 

Usuke wabuqaphela ubuhle bemibala epletini lakho
lokudla?Leyo mibala akuyona eyokuhlobisa – isitshela
imfihlo ngomsoco okhona ekudleni okuthile. Asifunde
kabanzi ngemibala yokudla nokuthi umbala umunye
unazinzuzo zini empilweni yakho.

 

 

Umbala Obovu
Ukudla okubovu, okufana
nama-strawberry, utamatisi
kanye nopelepele obovu
kuqukethe ama-antioxidant,
kakhulukazi i-lycopene
nama-anthocyanins. Lokhu
kusiza ukulwa nokuvuvukala,
kuvikele inhliziyo futhi kukusize
uguge kahle. Ukudla okubovu
kuphinde kudume ngokuba
no-vitamin C, oqinisa amasosha
omzimba uphinde welekelele
isikhumba sihlale sinempilo.


 

 

Umbala Osawolintshi noPhuzi
Ukudla okunale mibala, okufana
nokherothi namawolintshi,
kunothe nge-beta-carotene,
eguqulwa wumzimba wakho
ibe ngu-vitamin A. U-vitamin A
usemoqoka ekucgineni amehlo, isikhumba kanye namasosha
omzimba kusebenza kahle.
Lokhu kudla kuphinde kunothe
ngo-vitamin C, owesekela
amasosha omzimba.


 

 

Umbala Oluhlaza
Ukudla okuluhlaza okufana
nespinashi, u-broccoli kanye
nokotapeya kunothe kakhulu
ngezakhamzimba. Kugcwele
u-vitamin K, C no-E, kanye
nama-minerali afana ne-iron
ne-calcium.

 

 


Umbala Oluhlaza
Njengesibhakabhaka,
Nosabukhwebezane (purple)
Ukudla okunale mibala,
okuhlanganisa amajikijolo
aluhlaza, amagrebhisi kanye
nobrinjolo kuthatha umbala wawo kuma-anthocyanins.
Lama-antioxidant alekelela
ukuphila kobuchopho, ehlise
ubungozi bezifo ezingalapheki,
aphinde asize ngokuvuvukala.
Ukudla lokhu kudla
kungaba yindlela emnandi
yokuthuthukisa impilonhle
yakho.

 

 

Manje ngoba usuyazi
ngezinzuzo zemibala yokudla,
zama ukufaka ukudla
okunemibala eyahlukahlukene
ezidlweni zakho. Ukudla
ukudla okunemibala emningi
eyahlukahlukene kuqinisekisa
ukuthi uthola izakhamzimba
eziningi ezahlukene ezidingwa
wumzimba wakho ukuze
uphile kahle.