Ulwazi Magazine

Umuhle, Zamukele, Zithande

Siphila esikhathini sezinkundla zokuxhumana, ama-reality show, amainfluencer, ama-BBL nama-waist trainer. Imizimba yabantu besifazane
kudala yaba undabuzekwayo, kodwa esikhathini sanamhlanje kwedlulele. Wonke umuntu unombono ngemizimba yabantu besifazane, kanti
nemigomo yobuhle esiyibona ezinkundleni zokuxhumana nakuma-reality shows iya ngokuya iyanyuka. 


Osaziwayo nama-influencer “bathenga imizimba emisha” emazweni aphesheya afana ne-Turkey ngoba kulezi zinsuku umzimba womuntu wesifazane “owamukelekile” ilowo ome ngendlela eyodwa: amabele amile, ifiga yomnyovu, nezinqe ezinkulu. Uma ungamile ngale ndlela, ungazithola usuyisihloko esihamba phambili ezinkundlelni zokuxhumana, ubizwa ngawo wonke amagama ngenxa nje yomzimba wakho ozalwe nawo.


Ngakho-ke akuthusi ukuthi abantu besifazane bakhokha izimali ezishisiwe kodokotela bemizimba ukuthi babenze babukeke ngale ndlela. Okuyinkinga ngezizathu eziningi:

Abantu abasoze bafana: Abantu bahluke ngezindlela eziningi kodwa ikakhulukazi ngemizimba. Asidalwanga safana, kungani ke abantu besifazane kulindeleke ukuba babe nemizimba eme ngokufana?


Kubhebhethekisa ubuqhwaga ezinkundleni zokuxhumana: Ukwamukela le ndlela yokucabanga ngabantu besifazane kubhebhethekisa ukuhlukumezeka abantu bhesifazane ababhekana nabo ngenxa yendlela ababukeka ngayo uma bephanyeka izithombe zabo ezinkundleni zokuxhumana.


Ukuphazamiseka kwengqondo: Ukuhlukunyezwa ezinkundleni zokuxhumana kungashiya umuntu enezinkinga
zokuphazamiseka kwengqondo ezifana nokhwantalala, ukukhathazeka ngokweqile, ukugqilazeka kwengqondo, nokunye. Ukuphazamiseka kwengqondo kungaholela ekuzibulaleni uma umuntu engalutholi usizo, njengoba sesike sabona ngaphambilini.
Izinkinga zokuphazakisela kwengqondo zidla lubi esikhathini samanje, ikhakhulukazi
kubantu abasha.


Kwehlisa ukuzethemba: Ukuba sezinkundleni zokuxhumana kusho ukuthi awudingi ukulandela abantu abathile ukuze ubone bona nezinto nezindaba ezibathintayo. Kulula ukuthi umuntu omusha alahlekelwe ukuzethemba ngenxa yemigomo yobuhle ebekwe abantu ezinkundleni zokuxhumana. U-Instagram ugcwele izthombe zosaziwayo namainfluencer nemizimba yabo eme ngokufana, u-Twitter wona ugcwele izithombe zabantu besifazane abanemizimba yabo yemvelo beqhathaniswa nama-influencer nosaziwayo. Kulula ukubona konke lokhu, uqale uwuzonde umzimba wakho,
ungazethembi ngoba akusikho nje ukuthi awumile ngendlela ethandwa yiwo wonke umuntu, usemncane, uwumfundi, awunayo imali yokushintsha indlela umzimba wakho ome ngayo.


Akugcini nje ezinkundleni zokuxhumana: Le ndlela yokucabanga nokubheka imizmba yabantu besifazane ayigcini ezinkundleni zokuxhumana, ikapakela nasezimpilweni zethu zangempela, okuletha le nkinga eduze kakhulu nathi. Amantombazane agcina ebhekana nokuqhathaniswa kwemizimba yabo nabanye abantu besifazane emakhaya, emiphakathini nasezikoleni. Lokhu kusho nokuthi amantombanzane asemasha

angazithola esegxile kakhulu ekutheni bona nontanga yabo bame kanjani nokuthi kwamukelekile yini, kunokugxila ezifundweni zabo.


Kodwa zikhona izindaba ezimnandi! Awudingi ukuba nomzimba ofana nowosaziwayo, ama-influencer, nanoma ubani omunye futhi. Umuhle unje,

okubalulekile ukuthi uzithande futhi uzamukele. Abantu besifazane bame negzindlela, ezinhle ezahlukene. Ukuba kwakufanale sime ngokufana sonke, sasiyodalwa sifane.