Ulwazi Magazine

Ukuphola Kwenhliziyo emva Kokuhlukana Nomuntu

Ukuphuka inhliziyo kungaba enye yezinto ezinzima kakhulu ongadlula kuzo empilweni. Kungakushiya uzizwa ukhungathekile, ulahlekile futhi ungenaso isiqiniseko sokuthi uzoqhubekela kanjani phambili. 


Kodwa yize kubuhlungu, ungakwazi ukululama futhi uphume kulesi sigameko uqine kakhulu kunakuqala. Nawa amasu alula azokusiza ngesikhathi ululama:


Vuma Imizwa Yakho:

Zivumele ukuba uyizwe yonke imizwelo eza nokuhlukana nomuntu – ukudangala, intukuthelo, umzwangedwa kanye nokukhululeka. Ungazami ukucindezela imizwa yakho noma wenze ngathi yonke into ihamba kahle. Kunalokho, zinike imvume yokuzilela ukuphela kobudlelwano.


Zinakekele:

Yenza ukuzinakekela kuhambe phambili njengoba ululama ekupheleni kobudlelwano. Yidla ukudla okunempilo, phumula ngokwanele, zivocavoce njalo, futhi uzibandakanye ezintweni ezikulethela injabulo nokunethezeka. Ukuzinakekela ngokomzimba nemizwelo kuzokusiza kuthuthukise  indlela ozizwa ngayo kanye nokuqina kwakho.


Beka Imingcele:

Uma ungakwazi, beka imingcele phakathi kwakho naloyo obuzwana naye ukuze uzinike isikhathi sokuphola. Lokhu kungasho ukunciphisa noma ukuyeka ukuxhumana naye, okungenani okwesikhashana. Kubalulekile ukubeka phambili inhalakahle yakho nokugxila ekululameni kwakho.


Gxila kwimanje:

Kunokugxila kosekudlulile noma ukukhathazeka ngekusasa, zama ukuhlala uzinzile kokwenzeka manje. Zijwayeze ukuqaphelisa ingqondo futhi wenze izinto ezizokulethela injabulo nokugculiseka. Gxila ekuzakheleni impilo egculisayo engahlangene nobudlelwane bakho osebuphelile.


Buyekeza impilo yakho:

Sebenzisa lesi sikhathi ukubhekisisa impilo yakho nezinto ezibalulekile kuwe. Zibuze ukuthi ukujola kunaso yini isidingo kulesi sigaba sempilo yakho. Cabanga ngalokho ofisa ukukuzuza empilweni yakho, ngokwezemfundo kanye nangokomsebenzi. Ngezinye izikhathi, ukuba wedwa kungakunika ithuba lokugxila kuwe nokulandela amaphupho akho ngaphandle kokuphazanyiswa ubudlelwano.


Phezu kwalokhu, kubalulekile ukwazi ukuthi iminyaka yobusha yiminyaka yokukhula nokuthuthuka kwakho njengomuntu. Yize ukujola kungabamnandi, kodwa kubalulekile nokukhumbula ukuthi kungakuphazamisa futhi kukukhungathe ngokwemizwelo, ikakhulukazi uma nihlukana. Le minyaka ibalulekile ukuba ugxile ezifundweni, ubheke izinto onentshisekelo kuzo nokwakha ubungani. Ukujola nokuphuka inhliziyo kungakuphuca injabulo eminyakeni engaba emnandi kunayo yonke empilweni yakho.


Khumbula, ukuphola kwenhliziyo emva kokuhlukana nomuntu kuthatha isikhathi futhi kulungile ukuthatha izinto kancane. Yiba nesineke kuwe futhi uthembe ukuthi ngesikhathi nokuzinakekela, uzophola futhi ube namandla kakhulu kunakuqala emva kwalesi sigameko. Ufanelwe injabulo nothando, futhi uzokuthola futhi ngokuhamba kwesikhathi.