Ulwazi Magazine

ubungoze be hubbly bubbly

Kungenzeka usuke wayizwa ibizwa ngamagama ahlukene njenge-hooka, i-shisha noma i-water pipe. Noma ungayibiza kanjani, iqiniso ngayo alishintshi – ukubhema i-hubbly bubbly kuyingozi futhi sifuna wazi kabanzi ngobungozi bayo. 


Okokuqala, asibheke le nkoleloze ethi i-hubbly bubbly intuthu nje emnandi engenabungozi futhi iphephile kunogwayi. Ngeshwa, lokhu akusilo iqiniso. Ukubhema i-hubbly bubbly kungaba yingozi ukudlula ukubhema ugwayi ojwayelekile. Intuthu ephuma kwi-hubbly bubbly iqukethe amakhemikhali amaningi anobungozi afana nalawo atholakala kugwayi, afana ne-nicotine, i-tar, i-carbon monoxide kanye nobunye ubuthi. 


Le ntuthu ingalimaza amaphaphu akho, okungaholela ezinkingeni zokuphefumula kanye nokunye ukugula okufana nomdlavuza wamaphaphu kanye nesifo senhliziyo. Ukuthi inuka futhi inambitheka kamnandi akusho ukuthi ikulungele noma iphephile. 


Okunye okukhathazayo ngokubhema i-hubbly bubbly wukuthi kuyinto esemgangathweni ebonakala imnandi, ikakhulukazi uma kuhlelwi nabangani. Kodwa nakhu okubalulekile: ukududana kwabangani kunamandla kanti kubalulekile ukuthi ungalingeki ukuzama into engakulimaza. Impilo nenhlalakahle yakho ikona okufanele kuhambe phambili ngaso sonke isikhathi, noma ngabe abanye bathini noma benzani. 


Kubalulekile futhi ukukhumbula ukuthi ukubhema i-hubbly bubbly akuyona nje into yesikhathi esisodwa. Abantu abaningi abayizamayo bazithola sebeyizigqila zayo. I-Nicotine, okuyikhemikhali elitholakala kwi-hubbly bubbly, ingakuphendula isigqila sayo ngokushesha, okungenza kube nzima ukuyiyeka. Ukuphunyuka ekubeni yisigqila sento kunzima futhi kungaba nomthelela empilweni, ebudlelwaneni kanye nasemathubeni akho akusasa isikhathi eside. 


Cabanga kabili ngaphambi kokuthatha lelo payipi le-hubbly bubbly. Kungabukeka kumnandi futhi kusemgangathweni manje, kodwa kuzogcina kulimaza impilo yakho, manje nakusasa. Khumbula, ukuba neqiniso kuwe nokwenza izinqumo ezihlakaniphile yikho okuveza umuntu onguye nokukwakhela ikusasa eliqhakazile. Hlakanipha futhi wenze izinqumo ezingcono.