Ulwazi Magazine

Phupha, Yenza, Phumelela:
Umlingo we-Vision Board

Wake wezwa ngebhodi lezifiso namaphupho akho, phecelezi, i-vision board? Ifana nemephu ekusizayo
ufinyelele emaphusheni akho. I-vision board inezithombe, amagama nezimpawu okukhombisa izifiso, izinjongo
namaphupho akho. Noma ngabe umsebenzi owuthandayo noma uhambo lwekhethelo, i-vision board ilapho
ukwazi khona ukubona kahle konke okufisayo.


Ukwenza i-vision board kufana nohambo olunobuciko. Uqala kanje:

1. Qoqa izinto: Uzodinga iphepha elikhulu eliqinile noma ibhodi,
amaphephabhuku, isikero, i-glue nama-marker.


2. Cabanga amaphupho amakhulu: Cabanga ngamaphupho akho. Yini
ofuna ukuyizuza? Kungaba mayelana nezempilo, umsebenzi, abangani
noma izinto ofuna ukuzifunda.


3. Pheqa, usike: Pheqa amaphephabhuku, usike izithombe, amagama
nokunye okuhambisana nezinjongo zakho.


4. Hlela kahle, unamathisele: Hlela kahle lokhu osukusikile ephepheni
lakho, ukubeke ngendlela ezokwenza umamatheke uma ukubuka.
Namathisela kulona iphepha uma ujabule ngendlela ohlele ngayo.


5. Bhala noma udwebe: Ungaphinda udwebe noma ubhale okunye
okubalulekile kuwe.


6. Veza Obala: Beka i-vision board yakho lapho uzoyibona khona
kakhulu.Kufana nokuba nomngani okukhumbuza ngamaphupho akho.Ukwenza i-vision board kusho lukhulu, ngezinye zezinyathelo zokuqala zokufe-
za amaphupho akho, kukhombisa ukuthi uyakholwa ukuthi amaphupho akho
angafezeka. Thola amaphephabhuku, uqale indlela eya empumelelweni yakho!