Ulwazi Magazine

Okumele Ukwazi Ngemithi:
Ukusebenza Kwayo nokuBaluleka

Uma uthatha imithi noma amaphilisi usuke welekelela umzimba ukuthi
ukwazi ukulwisana nesifo noma ukugula okuwuhlasele.
Kubaluleke Ngani Ukuphuza Umuthi Noma Amaphilisi
Ngendlela Oyalelwe Ngayo?


Umuthi namaphilisi kukalelwe isikhathi okungasihlala futhi kusebenze
emzimbeni wakho, uma sesiphelile leso sikhathi, nawo umuthi noma
amaphilisi kube sekuphela emzimbeni, bese kudingeka
uphinde ukuthathe ukuze kuqhubeke kusebenze. 

 

Ukulandela indlela oyalelwe ngayo ukuba uphuze umuthi noma amaphilisi,
kulekelela umzimba ukuthi ululame.
Kwenzakalani Uma Ungawuthathi Umuthi Noma Amaphilisi Ngendlela?


• Uma uthatha isikali esingaphezulu kwalesi oyalelwe sona, kungaba
nemiphumela emibi (side effects) engenza ukugula kuqhubekele
phambili.


• Uma uthatha isikali esingaphansi kwalesi oyalelwe sona, umuthi
noma amaphilisi akubi nawo amandla anele okulekelela umzimba,
lokhu kungenza ukugula kuqhubekele phambili ngenxa yokuthi
umzimba awutholanga isikali somuthi noma amaphilisi esilingene
ukulwisana nesifo.

 

 

Ngakho ke, kubalulekile ukuthi sithathe imithi namaphilisi ngendlela
nangesikhathi esibekiwe, ukuze sikwazi ukulekelela
imizimba yethu inqobe ukugula