Ulwazi Magazine

Ukwenza u-2024 Unyaka Wakho

Njengoba singena ku-2024, yisikhathi sokubheka impumelelelo yethu yezemfundo nokwenza lo nyaka kube ngomuhle kunayo yonke. Kusukela ekwenzeni kahle kwizivivinyo kuya ekuhlelekeni, nawa amasu alula angakusiza wenze kahle ezifundweni ngo-2024.

 

Beka Izinjongo Ezicacile:

Qala unyaka kahle ngokuzibekela izinjongo zezemfundo ezicacile. Noma ngabe ukuthuthukisa amamaki akho, ukwenza kahle esifundweni esinzima, noma ukuthola imaki elithile kwisivivinyo, ukuba nezinjongo kukunika into ozosebenzela ukufinyelela kuyo futhi kukugcine ukhuthazekile. 

Hlala Uhlelekile:

Ukuhleleka yiwona khiye wempumelelo kwezemfundo. Thola ibhuku lokuhlela noma usebenzise amathuluzi obuchwepheshe ukuze ukwazi ukugcina futhi ulandelele izinsuku ezibalulekile, ezomnqam’lajuqu kanye nezimisebenzi. Hlela kahle imisebenzi emikhulu uyihlukanise ibe yimisebenzi emincane ozoyenza ngezigaba kancane kancane. Ngokuhlala uhlelekile, uzogwema ukufunda usuphuthuma nesikhathi singasekho futhi wehlise nokhwantalala.

Sungula Imikhuba Yokufunda Emihle:

Ukusungula imikhuba emihle yokufunda kusemqoka ukuze wenze kahle ezifundweni zakho. Thola indawo ethule yokufunda ozonethekeza kuyo lapho uzofunda khona ngaphandle kweziphazamiso. Zibekele isikhathi sokufunda nokubuyekeza amanothi akho zonke izinsuku ukuze ukuqondisise kahle okufundayo.

Cela Usizo Uma Uludinga:

Ungesabi ukucela usizo uma usokola ngesifundo esithile noma umsebenzi othile. Noma ngabe ukucela usizo kothisha, ukujoyina iqembu lokufunda, noma ukuthola izinsiza nge-internet, kuningi okukhona ukweseka ukufunda kwakho. Khumbula, ukucela usizo uphawu lwamandla, hhayi ubuthaka.

Zinakekele: 

Kulula ukungazinakekeli kwisiphithiphithi sempilo yesikole. Khumbula ukubeka phambili impilo yakho yomzimba nengqondo ngokulala ngokwanele, ukudla ukudla okunempilo kanye nokuphumula ngokwanele. Faka izinhlelo zokuzivocavoca nokunethezeka ohlelweni lwakho lwansuku zonke ukuze unciphise ukhwantalala uphinde uthuthukise ukugxila kwengqondo.

Hlala Unethemba futhi Uphikelela

Ukuphumelela kwezemfundo akwenzeki ngosuku olulodwa, hlala unethemba futhi uphikelela emizamweni yakho. Bungaza impumelelo yakho, noma ngabe incane kangakanani, futhi ufunde kwizinselelo zakho ohlangabezana nazo endleleni. Ngokuzimisela nokubekezela, unganqoba noma yiziphi izingqinamba ohlangana nazo futhi ufeze izinjongo zakho.

 

Ngokubeka izinjongo ezicacile, ukuhlala uhlelekile, kanye nokusungula imikhuba yokufunda emihle, ukucela usizo uma uludinga, ukuzinakekela kanye nokuhlala unethemba, ungenza lo nyaka kube ngomuhle kunayo yonke. Sibheke unyaka ogcwele ukukhula, ukufunda kanye nempumelelo – asenze u-2024 unyaka wethu!