Ulwazi Magazine

Enza Iskhaf’tini esinomsoco

Njengomuntu omusha osesikoleni kulula ukubambeka ube matasa ngezinto zesikole ugcina usukhohlwa ngokubaluleka ngokuzenzela umphako onomsoco. Noma kunjalo, ukuzilungiselelaumphako iyonandlelaelulayokulawulaindlela yokuphila ukuqinisekisa ukuthi uyazithola izakhamzimba ozidingayo ukusebenza ngokukhulu ukuzikhandla esikoleni. Umphako onomsoco ungakusiza ukunyusa izinga lokucabanga. Uma udla umphako onempilo, unikeza umzimba wakho amandla owokuhlala uqwashile.Lokhu kubaluleke kakhulu esikhathini lapho ingqondo yakho igxile kakhulu ezifundweni zakho. Ukungasenzi iskhaftini kungakuholela ekuthengeni ukudla ukungenamsoco ngesikhathi sekhefu esikoleni.Noma kunjalo ukuzijwayeza ukwenza iskhaftini kunciphisa indlela osebenzisa ngayo imali, indlela yokuphila.

Nawa amasu ongawabheka ukwenza ishaftini ongasiphatha njengo mfundi wesikole esinempilo esizokunika umfutho futhi esikugcine usuthi usuku lonke, ugxile ekufundeni.

• Ukuphuza amanzi njalo kubalulekile kakhulu ekugxiliseni ingqondo ekufundeni. Qiniseka ukuthi uphatha amanzi abandayo ngebhodlela azokugcina usuku lonke.

• Lungiselela ebusuku isikhaftini sakho; amasemishi angenziwa ngobusuku bayizolo futhi abe sesimweni esihle ngakusasa kodwa wenze isiqiniseko sokuthi lawo enziwe ngephrotheni ahlala efrijinii. Uma uthanda ukuwenza ekuseni kumele ulungise okufakwa kuwona njengenyama yenkukhu, ituna noma amaqanda kusenesikhathi kukhona ungeke ulibaziseke.

• Umphako, qinisekisa ukuthi ufaka nezitako nezithelo ezifana nama-wolintshi, ama-apula, ubhanana, amaplamu, umango. 

• Iba nekhono: Ukwenza isidlo sasemini akumele kube into ecikayo! Zama ukuhlanganisa isidlo sakho sasemini ngokuhlanganisa izinto ezahlukene ezifana namaqanda, izithelo, no cheese. Ungakwazi ukuzama ukwenza ukudla okuhlukile zonke izinsuku ukuze ukwazi ukudla kamnandi.

• Enza ukudla kubemibalabala: Izithako nezithelo ziyasiza ukuthola umsoco. Zama ukufaka ukudla okunhlobonhlobo okufana no-red peppers,u- carrot, nesipinashi esiluhlaza. Ukwenza mphako kungabukeka kungumsebenzi omncane kodwa kungenza umehluko omkhulu kwezempilo. nasezimalini. Ukuthatha isikhathi sakho uzinikele ekwenzeni isidlo sasemini kwenza umqondo nomzimba kube nokuphila. Ngesikhathi esilandelayo uma kwenzeka uhlangabezana nohlobo lokudla okungenamsoco, cabanga kabili unikeze isikhaftini sakho ithuba. Ikusasa lakho lisezandleni zakho.