Ulwazi Magazine

Kungani Ukuvota Kubalulekile: Ukugubha Iminyanka engu-30 Yenkululeko

Asikhulume ngento ebaluleke kakhulu: ukuvota. Yebo, lapho sikhetha khona abantu abahola izwe lethu. Manje kungenzeka uyacabanga ukuthi, “Kungani kumele ngibe nendaba nokuvota?” Yithi ngikutshele ukuthi kungani kubalulekile, ikakhulukazi kulo nyaka. 


Okokuqala, asibuyele emuva ku-1994. INingizimu Afrika yayiphuma esikhathini sobandlululo. Kwakufana nokuphila emihlabeni emibili engafanani, eyabantu abamnyama nabamhlophe. Kodwa ke kwase kwenzeka isimanga. Saba nokhetho lokuqala lwentando yeningi. Bonke abantu bahamba bayovota, kwashintsha yonke into. 


Manje njengoba sekuwu-2024. Kulo nyaka kuphela iminyaka engu-30 kwaba nalolu khetho. Kubalulekile ngoba akukho mayelana nokukhetha iqembu lezepolitiki noma umengameli nje kuphela, kumayelana nokuhlonipha amaqhawe alwela inkululeko yethu. Kumayelana nokuthi, “Hheyi, sisalapha, futhi sisalwela ikusasa elingcono.”

Uyabona, ukuvota akulona nje ilungelo, yinhlanhla. Kuyindlela yokuba novo ngendlela izwe lethu eliphathwa ngayo futhi lonke ivoti libalulekile. Kufana nokufaka iconsi lamanzi ebhakedeni, iconsi lilodwa aliyona into enkulu kodwa uma emaningi ayaligcwalisa ibhakede enze noshintsho.


Kodwa ukuvota akukho nje mayelana nokuya ezindaweni zokuvota ngosuku lokhetho. Kumayelana nokuba nolwazi nokwazi ukuthi umeleni nokuthi yiziphi izimbangi ezinezimiso ezifana nezakho. Kumayelana nokubuza imibuzo, wenze ucwaningo, nokuzwakalisa izwi lakho. 


Kungani kufanele ube nendaba nokuvota? Ngoba kuyithuba lokubumba ikusasa lezwe lethu. Kuyithuba lokuhlonipha labo abalwela amalungelo esinawo namhlanje. Kuyithuba lokuba yingxenye yento enkulu kakhulu kunathi.

Uma uvumelekile ukuvota, zwakalisa izwi lakho. Asimele lokho esikholelwa kukho. Asikhombise umhlaba ukuthi asiyilo ikusasa leNingizimu Afrika, siyimanje layo futhi ngoba uma sivota, sibumba umlando. 


Ngakho ke asibungaze iminyaka engu-30 yenkululeko. Ikusasa lezwe lethu lisezandleni zethu futhi uma sihlangene singenza liqhakaze kakhulu kunakuqala! Ungakhohlwa ukubiza abangani nomndeni wakho kulolu hambo! Bagqugquzele ukuba bavote ngoba uma amazwi emaningi, intando yeningi izoba namandla kakhulu kunakuqala. Asikhombise umhlaba amandla obumbano nentando yeningi esebenza.