Ulwazi Magazine

Vuka, ugeze, ubangene

Ukuqonda ukubaluleka kwemisebenzi yokuhlanzeka kubaluleke kakhulu nokuzizwa kahle – kusemqoka ukugcina impilo nenhlalakahle yonkana. 

Ukugeza Nsuku Zonke:

Ukugeza kuyasiza ukususa udoti, umjuluko kanye nama-bacteria esikhumbeni, lokhu kugwema iphunga elibi emzimbeni kanye nokutheleleka ngezifo kwesikhumba. Ukugeza njalo kuphinde kugqugquzele ukuhlanzeka nje futhi kukwenza uzizwe kahle futhi uzethemba.

Ubungozi Bezempilo:

Ukungagezi njalo kungaholela ukwakhelekeni komjuluko nama-bacteria esikhumbeni, okungadala iphunga elibi emzimbeni. Ukungagezi kahle kunganyusa ubungozi bokuba isikhumba sitheleleke ngezifo ezifana ne-fungal infection noma izinduna ngenxa yokwakhelana kwama-bacteria kanye nodoti esikhumbeni. Uzomilwa utwayi!

 

Ukunakekela Amazinyo:

Ukuxubha nokuvungula kususa izinsalela zokudla nokungcola okwakheleka emazinyweni, lokhu kugwema izimbobo kanye nokubola kwamazinyo. Ukunakekela amazinyo ngendlela kugcina izinsini zakho zinempilo kuphinde kunciphise ubungozi bezifo zezinsini kanye nokuvuvukala kwazo. Ukuxubha nokuvungula njalo kuyasiza ukususa ama-bacteria nezinsalela zokudla ezingadala iphunga elibi emlonyeni.

Ukungakunaki ukuhlanzeka kwamazinyo akho kungaholela ekuboleni kwamazinyo, izimbobo emazinyweni, kanye nokulahlekelwa amazinyo akho. Ukungahlanzi umlomo wakho ngendlela kunyusa ubungozi bezifo zezinsini, okungadala ukuvuvukala kwezinsini, ukopha kanye nokuphuma kwamazinyo uma kungelashwa. Ukungaqikeleli ukuhlanza ngendlela amazinyo kungaholela ephungeni elibi elingapheli emlonyeni, elaziwa nge-halitosis, ngenxa yokuba khona kwama-bacteria emlonyeni.

 

Ukunakekela Isikhumba:

Ukugeza ubuso kususa udoti, amafutha kanye nokungcola, kugweme izinduna kanye nezinye izinkinga zesikhumba. Ukugcoba isikhumba kusigcina singomile futhi sithambile, okunciphisa ukoma nokushoshozela. Ukusebenzisa i-sunscreen zonke izinsuku kuvikela isikhumba emisebeni yelanga engalungile, okunciphisa ubungozi bokushiswa yilanga, ukuguga kwesikhumba ngaphambi kwesikhathi kanye nomdlavuza wesikhumba.

Ukungasihlanzi ngendlela isikhumba kungaholela ekubeni nezinduna ngenxa yokwakhelana kwamafutha, udoti kanye nama-bacteria esikhumbeni. Ukungagcobi isikhumba njalo kungaholela ekubeni nesikhumba esomile, esikhuthukayo kanye nokushoshozela, ikakhulukazi ezinyangeni ezibandayo zonyaka noma ezindaweni ezinesimo sezulu esomile. Ukungayisebenzisi i-sunscreen kungaholela ekushisweni yilanga, ukuguga kwesikhumba ngaphambi kwesikhathi (njengokuba nemibimbi namabala okuguga), kanye nobungozi obengeziwe bokuba nomdlavuza wezikhumba ngenxa yemisebe yelanga.

 

Ukunakekela Izinzipho:

Ukugcina izinzipho zihlanzekile futhi zinqunyiwe kugwema ukwakhelana kukadoti nama-bacteria ngaphansi kwezinzipho, okunciphisa ubungozi bokutheleleka ngezifo. Ukunakekela izinzipho njalo kugwema ukuphuka nokulimala kwazo, kanye nokuba nezinzipho ezikhululela ngaphakathi, okuthuthukisa impilo yezinzipho zakho yonke. Izinzipho ezihlanzekile nezinakekelwe zithuthukisa indlela obukeka ngayo.

Ukungazihlanzi ngendlela izinzipho kungaholela ekuthelelekeni ngezifo ezidalwa ngama-bacteria, ezifana ne-paronychia, noma ezidalwa ama-fungi njenge-athlete’s foot uma ama-bacteria noma ama-fungi engena kuwe esikhumbeni noma ngapahnsi kwezinzipho. Ukungazinakekeli izinzipho kungaholela ekubeni nezinzipho ezikhulela ngaphakathi, lapho uzipho lukhulela esikhumbeni esiseduze nalo, lokhu kudala ubuhlungu, ukuvuvukala kanye nokutheleleka ngezifo. Ukungazinqumi nokungazikakekeli izinzipho ngendlela kungaholela ekulimaleni nokuphuka, okungadinga ukulungiswa ngudokotela.

 

Izingubo Zokugqoka Nokuwasha:

Ukugqoka izingubo ezinhlanzekile zonke izinsuku kuyasiza ukugcina ukuhlanzeka komuntu futhi kugweme nokusabalala kukadoti, ama-bacteria kanye nephunga elibi. Ukuwasha izingubo njalo kususa ama-allergens kanye nama-bacteria, okunciphisa ubungozi bokushoshozela kwesikhumba noma ama-allergic reaction. Ukuwasha izingubo zokulala namathawula njalo kusiza ukususa ama-bacteria, ama-virus kanye namanye amagciwane angabanga ukugula nokutheleleka.

Ukugqoka izingubo ezingcolile noma ukulala ngezingubo zombhede ezingawashiwe kungaholela ekuthelelekeni kwesikhumba ngezifo ezifana ne-folliculitis noma i-impetigo ngenxa yokuba khona kwama-bacteria noma ama-fungi. Ukungaziwashi izingubo zokugqoka njalo kungaholela ekwakhelekeni kwezinambuzane, amagciwane kanye nezinto ezingezwani nomzimba nezidala ukugula, okungenza izifo ezifana ne-eczema noma i-dermatisis zibhebhetheke. Ukulala ezingubeni zokulala ezingawashiwe nakho kungakusondeza kwizinambuzane namagciwane nezinto ezingezwani nomzimba nezidala ukugula, okungeza izifo zesifuba zibhebhetheke.