Ulwazi Magazine

Ubungozi bokudla okungenamsoco

Ezikoleni eziningi kuvame ukuthengiswa ukudla okungenamsoco, okuyikho okudliwa ngabafundi cishe zonke izinsuku. Lokhu ngukudla okunamazinga aphezulu kakhulu kashukela, amafutha kanye nosawoti, okuhlanganisa amagwinya, amazambane athosiwe, amakhekhe, ama-chips, iziqeda nokunye. Ukudla kakhulu ukudla okungenamsoco kungaholela ekukhuluphaleni ngokweqile nezifo ezifana nesifo sikashukela, esenhliziyo, nezinye izifo ezingalapheki. Kungaphinde kuphazamise abafundi eskoleni ngoba ukudla kakhulu ukudla okungenamsoco kungaholela ekukhathaleni nokungakwazi ukukhumbula kahle noma ukugxilisa ingqondo kahle ekilasini, okungenza baphazamiseke noma bangenzi kahle ezifundweni zabo.

Kubalulekile ukuthi abadayisa ezikoleni babhekisise ukudla abakuthengisela abafundi ngoba kunemithelela engemihle futhi engahlala nabo impilo yabo yonke. Imvamisa, le mithelela kuthatha isikhathi ukuthi ibonakale, ikakhulukazi izifo ezingalapheki, ngenxa yokuthi abafundi bangabantu abasha, kodwa akusho ukuthi umonakalo usuke ungenzeki. 


Kunokudla ukudla okunoshukela, amafutha nosawoti omningi, abafundi bangazitika ngokudla okunezakhamzimba okufana:

  • Nezithelo 
  • Imifino 
  • Ukolweni ne-fibre
  • Inyama engenawo amafutha 
  • Baphuze namanzi esikhundleni sikajusi, i-drink noma iziqeda

Lokhu wukudla nabadayisi basezikoleni okungasiza ukuba bacabange ukukuthengisela abafundi ukugwema izifo nokubasiza ukuba benze kahle ezifundweni zabo. Nezikole zingagqugquzela ukuba ukudla okuthengiselwa abafundi ezikoleni kube nomsoco. 

Ukufunda ngokudla okunempilo nokuqinisekisa ukuthi abafundi badla ukudla okufanele kubalulekile futhi kungumsebenzi wawo wonke umuntu – abafundi, abadayisi bokudla ezikoleni, othisha kanye nabazali. 


Ngokubambisana kwawo wonke umuntu, abafundi bangadla kangcono, baphile kangcono, benze kangcono esikoleni futhi babe nekusasa eliqhakazile.