Ulwazi Magazine

Okumele Ukwazi Ngemithi:
Ukusebenza Kwayo nokuBaluleka

Esikhathini lapho unamandla okuphakamisa omunye umuntu noma umucekele phansi, khetha umusa nenhlonipho. Manje yisikhathi sokunqoba ubuqhwaga nokwamukela ukuzwelana nobumnene.

 

Wonke umuntu ubhekene nenkinga ongazi lutho ngayo, kungaba isekhaya noma ngaphakathi kuye, yingakho kubalulekile ukuba nozwelo uma uhlangana nabantu. Amazwi nezenzo zakho kunamandla kakhulu, sebenzisa la mandla ukuze wenze umehluko omuhle futhi ube yingxenye yokwakha indawo ekhuthazayo, ephephile, eyakhayo nenokweseka.

 

32RDE

Ukuba sesikoleni samabanga aphezulu kufanele kube yisikhathi sokukhula, ukuzithola ukuthi ungubani kanye nokwenza izinto ezijabulisayo ozozikhumbula impilo yakho yonke. Unethuba lokuba nomthelela omuhle ezimpilweni zozakwenu. Ungavumi izenzo zakho ezimbi kube yizo ezizomosha iminyaka omunye umuntu ayichitha esikoleni.

Ubuqhwaga bunemithelela emibi kubo bonke ababandakanyeka kubo, bushiya izisulu nezilonda ezingasoze zaphola buphinde buvimbe ukukhula kahle ngokomqondo kwaso isiqhwaga. 

 

Uma ngabe uyisiqhwaga, thatha isikhathi sokuzibhekisisa uzibuze ukuthi kungani ubona kufanele uzwise omunye umuntu ubuhlungu. Lokhu kungakusiza ukwazi ukubona izinkinga zakho futhi ufune nosizo lokuziqonda nokubhekana nazo, ukuze uzokwazi ukunaka umsebenzi wakho wesikole, ezemidlalo, nokunye onentshisekelo kukho. Ukuzithuthukisa kuzokusiza wenze kahle kakhulu futhi kukuphembele indlela eya ekusaseni elingcono kakhulu.

 

Uma ubona umuntu ehlukunyezwa yisiqhwaga, ungathuli. Sukuma ukhulume ngakho futhi umele labo abahlukunyezwayo. Uma wonke umuntu esukuma elwisana nobuqhwaga, ningakha usiko lwenhlonipho nozwelo, okwenza wonke umuntu azizwe emukelekile. 

 

Khumbula… unamandla okushintsha umhlaba okuwo, sebenzisa la mandla ukwenza umehluko omuhle ngokuzindla, ukuhola ngomusa, ukufaka amandla akho ekuzithuthukiseni kanye nokukhuthaza abantu ngezenzo zakho. Ukwakha indawo enomusa, eyakhayo nenozwelo kuqala NGAWE. Sukuma UPHIKISANE NOBUQHWAGA!