Ulwazi Magazine

Amandla Okufunda: Ukwakha Isisekelo
Esiqinile Sokuba Ngusomabhizinisi

Kulo mhlaba osheshayo esiphila kuwo, abantu abasha abaningi eNingizimu Afrika bakhangwe umcabango wokuzisebenza nokuba osomabhizinisi abaphumelele. Yize lokhu kuncomeka, kubalulekile ukuqonda okuhle okungenziwa wukufunda empilweni kasomabhizinisi osafufusa. Kunezinzuzo ezimbalwa ezibalulekile zokufunda ezingakusiza endleleni yakho eya ekubeni ngusomabhizinisi. 

 

Ukufunda ikhono kwenza usheshe ube ngumpetha kulo: Ukufunda isikole nokufundela amakhono athile kukubeka endaweni ehlelekile yokufunda futhi uthola nosizo lochwepheshe. Lokhu kukusiza ukuba ukwazi ukuthola ulwazi nobuchwepheshe ngokushesha kunalokhu obuzokuthola uma uzifundisa ngokwakho. Uma ufunda ngokuzimisela, ungazakhela isisekelo esiqinile emkhakheni wakho owukhethile futhi namakhono akho kwezamabhizinisi avele kangcono.

 

Izitifiketi neziqu zenza ibhizinisi lithembeke: Ukufunda akugcini nje ngokukuhlinzeka ngolwazi kodwa kuphinde kukunike ithuba lokuthola izitifiketi neziqu emkhakheni wakho. Lezi ziqu zikhulisa ukwethembeka kwebhizinisi lakho, okukhombisa abantu abangaba amakhasimende akho ukuthi unazo iziqu namakhono okufanele. Lokhu kwethembeka kuyakusiza uthole amakhasimende angcono nemisebenzi emikhulu, okuholela ekukhuleni nasempumelelweni yebhizinisi isikhathi eside. Isibonelo, uma unentshisekelo kwezokwakha futhi ufuna ukusungula inkampani yakho yokwakha, ukufunda i-Construction Management noma i-Civil Engineering nokubhalisa nezinhlangano ezifana ne-Engineering Council of South Africa (ECSA) noma i-National Home Builders Registration Council (NHBRC) kukhombisa amakhono akho kanye nokuzinikela emsebenzini oseqophelweni emkhakheni wezokwakha.

 

Ukuxhumana nabantu abahlukile kungakusiza uthole amakhasimende: Uma uqala ibhizinisi, amakhasimende akho okuqala kujwayele ukuba abangani namalungu omndeni. Kodwa ukufunda nokuchitha isikhathi enyuvesi noma emsebenzini kuyakusiza wandise isibalo sabantu obaziyo kuhlanganise nabanye abantu abasebenzayo. Laba bantu bangaba amakhasimende abalulekile angatshala imali emikhiqizweni yakho noma kwizinsizakalo zakho ngenxa yokuma kahle ezimalini nolwazi lwabo ngomsebenzi. Laba bantu bayakuqonda ukubaluleka kwakho futhi basuke sebezibonele ngokwabo amakhono akho.

 

Ukufunda amakhono abalulekile nolwazi lomkhakha ngokusebenza: Ukuqashwa isikhathi esithile ngaphambi kokuzisebenza kunezinzuzo eziningi. Ngokusebenza emkhakheni othile, ufunda amakhono abalulekile uthole nolwazi ngomkhakha okungaba nomthelela omuhle ekuphumeleleni kwebhizinisi lakho lakusasa. Lesi spiliyoni sikunika indlela ehlukile yokucabanga, okukwenza ukwazi ukwenza izinqumo ezihlakaniphile uphinde ugweme amaphutha ajwayelekile kwezamabhizinisi. Isibonelo, uma unentshisekelo yokupheka futhi ufuna ukuvula indawo yakho yokudlela, ukusebenza ezindaweni zokudlela eziqavile nokufunda kubapheki abanamava kukunika amakhono okupheka ukudla, ukuhlela izidlo kanye nokuphatha ikhishi. Kanti futhi ukusebenza emkhakheni kukusiza ukwazi ukubona ukuthi izindawo zokudlela eziyimpumelelo zisebenza kanjani, okuhlanganisa i-supply chain kanye nokuthi amakhasimende athandani. Uma usuhlome ngalolu lwazi, ungenza izinqumo ezihlakaniphile uma usuqala noma uphatha indawo yakho yokudlela.

 

Ukuqashwa yisinyathelo esiya phambili, akusho ukudayisa ngephupho lakho: Ukusebenzela enye inkampani akusho ukuthi usulahle amaphupho akho okuba ngusomabhizinisi. Kunalokho, kungaba ngenye yezinyathelo ezingcono ongazithatha eziya ekufezeni amaphupho akho. Ukusebenza kukunika uzinzo, imali kanye nethuba lokubeka imali yokuqala ibhizinisi lakho. Ngaphezu kwalokho, ungakha ubudlelwano obubalulekile, wandise abantu obaziyo abasebenzayo emkhakheni eyahlukene futhi uthole ulwazi oluwusizo ngezimakethe, konke lokhu kungaba wusizo kakhulu endleleni yakho yokuba wusomabhizinisi.

 

Nakuba umcabango wokuzisebenza nokuqala ibhizinisi njengamanje ukukhanga, kubalulekile ukubona izinzuzo zokufunda ngaphambi kokungena kwezamabhizinisi. Khumbula, ukufunda nokusebenza akuzona izingqinamba emaphusheni akho kodwa yizindlela eziwusizo ezingaba yizinyathelo ezibalulekile eziya empumelelweni kwezamabhizinisi. Yamukela amandla okufunda futhi ukuvumele kube yisisekelo sohambo lwakho oluya ekubeni ngusomabhizinisi.