Ulwazi Magazine

Hambani Kahle,
Bafundi
BakaMatikuletsheni

Njengoba ningena esigabeni sokugcina sonyaka wenu kamatikuletsheni, kuzoba noshintsho olukhulu ezimpilweni zenu. Le nyanga yokugcina izogoqa yonke iminyaka yokusebenza kanzima futhi izoba yisiqalo sesigaba esisha. Njengoba nillungiselela izivivinyo zenu zokugcina, kubalulekile ukucabanga ngekusasa nokuhlelela okuzayo.


Yamukela Amathuba Amasha

Uma uthola ithuba lokuyofunda enyuvesi engaphandle kwesifundazwe sakho, ungangabazi ukulithatha. Ukuya kwesinye isifundazwe kungayinto enhle. Kuvula umhlaba wakho, kukuhlanganise nabantu abahlukahlukene, uthole nokwenza izinto ezihlukile. Ungavumeli ukwesaba kukuvimbe ekuhloleni amathuba amasha. Yamukela ushintsho, ushintshe nawe, futhi ukhule kulesi sigaba esisha.


Qhubekela Phambili

Ukuthola isikole esifanele noma izifundo ozithandayo kungaba nzima, kodwa ungaliphonsi ithawula. Gcwalisa amaphepha okufaka isicelo sokufunda ngendlela, ngesikhathi, uphinde uqinisekise ukuthi uhambisa wonke amaphepha adingekayo. Uma bekuchitha, khumbula ukuthi akusikho ukuphela komhlaba. Qhubeka ufake izicelo kwezinye izindawo. Uma ungakutholi lokhu okufunayo, zama uhlelo lwezifundo oluzokusondeza kulokhu ofuna ukukufunda (phecelezi i-bridging course), ukufunda ingxenye yesikhathi, noma wenze izifundo kwi-internet. 


Ungakusabi Ukuphinda Uzame

Uma ungaphasanga ngendlela obuyifisa, ungalilahli ithemba. Ungazama futhi ukuphucula amamaki akho ngokubhalisela uhlelo lokubhala kabusha izifundo zakho. Uma uzinikela futhi usebenza kanzima ungawathola amamaki owadingayo ukuze ulandele amaphupho akho. Ungangabazi ukucela usizo, othisha, abasizi bezifundo kanye nezikhungo zemfundo zikhona ukukusiza. 


Sebenzisa Kahle Unyaka Ozowuhlala Ekhaya

Uma ugcina uthatha unyaka wokuphumula ngaphambi kokuba uqhube izifundo zakho, sebenzisa lesi sikhathi ngobuhlakani. Thola umsebenzi emkhakheni owuthandayo, lokhu kuzokusiza uthole isipiliyoni futhi ukwazi ukubeka imali yezifundo zakho. Ungavolontiya, okungakusiza ufunde amakhono abalulekile, noma ufunde nge-internet, noma uchithe isizungu ngezinto ozithandayo. Lokhu kukhula kuzosiza ikusasa lakho. 


Phikelela

Impilo emva kukamatikuletsheni ngeke ihlale ilula, kodwa ungaliphonsi ithawula. Bhekana nezinselelo ngamandla. Funda emaphutheni akho, uphikelele phambili. Umndeni wakho, abangani, othisha kanye nabeluleki bakhona. Ungasaba ukucela usizo ezikhathini ezinzima.

Ikusasa lakho lisezandleni zakho futhi ungaba yinoma yini ofisa ukuba yiyo uma uzimisela. Hambani kahle bafundi bakamatikuletsheni – ikusasa lenu elihlabahlosile linilindele.